Θεόδωρος Ι. Κολοκοτρώνης: Αλφαβητάριον του πολίτου ή τα πνεύματα (1869)

politiki—Σήμερον, αν στηθοσκοπήση τις την πολιτικήν, θα εύρη ότι πολλά άρθρα του πολιτικού συμβολαίου (Συντάγματος) ή έμειναν  εις αχρηστίαν ή εστρεβλώθησαν επιτηδείως υπό των κρυπτομένων φρονίμων — του τε παρελθόντος και του παρόντος  — όπισθεν της Διοι­κήσεως.

Και δύναται τις αλανθάστως να αποφανθή, ότι κυρίως αείποτε η Διοίκησις είνε του κακού η αιτία (1), και ότι εν αυτή υπάρχει μηχανισμός ιησουιτικός, καθιστών αείποτε τους αναβαίνοντας την εξουσίαν την τρίτην ημέραν ίσον και απαράλλακτον πρωτότυπον των κατελθόντων.  Άλλως δεν δύναται τις να το εξηγήση.

— Τάχα μεταξύ των τόσων ανελθόντων εις την εξουσίαν δεν υπήρξαν και ευδιάθετοι να πράξωσι το καλόν; Διατί όλοι εναυάγησαν, ενώ εκτός της εξουσίας όλοι είνε άγ­γελοι;

Αναμφιβόλως κακός τις δαίμων υπάρχει εν τη διοικήσει, καθιστών τον ανερχόμενον υποχείριον. Ο δαίμων ούτος είνε το σ ύ σ τ η μ α (2), η κακή διοικητική μέθοδος, ήτις από του 1833 εισήχθη εις τον τόπον αυτόν. Είνε σατανική μέθοδος, νεκρούσα δίκην Μεδούσης πάσαν καλήν διάθεσιν του ανερχομένου εις την εξουσίαν, μέθοδος ήτις κρατεί εις το σκότος και τον μαρασμόν αυτόν τον ατυχή  τόπον, δια να εκμυζάται, όπως και η δούλη Ελλάς, από τας εμπορευομένας τα έθνη δολίας πολιτικάς.

Που είσαι, εθνική πολιτική της αρματωλικής εποχής; Που είσθε γονείς μας; Διατί εγεννήσατε νάννους; Προτιμότερον να ήσθε στείροι. Μου μειδιάς συ, νεότης. . . Είθε! ο θεός διότι ημείς δεν είμεθα τίποτε.

Δεν συμφέρει—και πρέπει να το εννοήσωμεν πλέον—εις ουδεμίαν ξένην Δύναμιν η ανάπτυξις της ελευθέρας και δούλης Ελλάδος, διότι οι έμποροι ούτοι χάνουν πλείστα όσα συμφέροντα, και δια τούτο εις παν βήμα μας θέτουν προσκόμματα, ευρίσκοντες ατυχώς υμάς αυτούς πρό­θυμα όργανα ένεκα των μικροφιλοτιμιών, μικρορραδιουργιών και διαιρέσεων μας. Είθε να συνετισθώμεν ενωρίτερον της καταστροφής ημών των ιδίων ατόμων, καθόσον ο τόπος δεν υφίσταται βλάβην.

— Πότε θα αναπνεύσωμεν ;

1. Ανάγνωθι το «Παρόν δια το μέλλον».
2. Ανάγνωθι την εν σελ. 20. και σελ 21  του Ιερέως  των Ελευσινίων σημειώσεων.
[storiacontroversa.blogspot.gr]

This entry was posted in ΕΛΛΑΔΑ, ΕΛΛΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ and tagged , , , , . Bookmark the permalink.