Με γερμανική «σφραγίδα» η αποζημίωση των νοσηλίων στην χώρα μας

νοσοκομειοΜε την σφραγίδα του γερμανικού κράτους – το οποίο τόσο ταλαιπώρησε την χώρα μας τα πέτρινα χρόνια του μνημονίου, η ηγεσία του υπουργείου Υγείας προωθεί σχέδιο νόμου το οποίο αφορά στα DRG’s, ή επί το ελληνικότερον τα κλειστά ενοποιημένα νοσήλια (ΚΕΝ), με τα οποία αποζημιώνονται ο δημόσιος και ο ιδιωτικός τομέας υγείας.

Τα νοσήλια δηλαδή επανακαθορίζονται μέσα από την δημιουργία ενός Συστήματος Αμοιβών Νοσοκομείων που θεσπίζει το υπουργείο Υγείας και αναμένεται να εφαρμοστεί σε δυόμισυ πεερίπου χρόνια.

Το εγχείρημα που έχει βασιστεί στην γερμανική εμπειρία, καθώς εκεί εφαρμόζεται πολλά χρόνια, αφορά σε ένα καθολικό σύστημα κατανομής αμοιβών, οικονομικών πόρων μεταξύ νοσοκομείων, δημόσιων και ιδιωτικών, επί τη βάσει ειδικών χαρακτηριστικών των υπηρεσιών εισαγωγής, διάγνωσης και θεραπείας ασθενών.

Ο ασθενής, είτε επισκέπτεται ένα δημόσιο νοσοκομείο, είτε ένα ιδιωτικό, θα γνωρίζει από την εισαγωγή του πόσα θα πληρώνει βάσει ενός τιμολογίου το οποίο θα είναι κομμένο και ραμμένο ανάλογα με την ασθένεια και όχι με τον ασθενή και στην συνέχεια θα αποζημιώνεται το νοσηλευτήριο.

Όπως έχει ανακοινώσει ήδη η προηγούμενη ηγεσία του υπουργείου Υγείας, θα εφαρμοστεί πιλοτικά ένα πρόγραμμα Κλειστών Ενοποιημένων Νοσηλείων (ΚΕΝ – DRG) στα γερμανικά πρότυπα μάλιστα, με «στόχο την ανάπτυξη ενός συστήματος κοστολόγησης στα νοσοκομεία για τη σύναψη συμβάσεων (με βάση μελλοντικές συμβάσεις-πακέτα μεταξύ ΕΟΠΥΥ και ΕΣΥ).

Το σύστημα αναμένεται να εφαρμοστεί πιλοτικά από τον Ιούνιο του 2015 ενώ σε πλήρη εξέλιξη θα τεθεί δύο χρόνια αργότερα. Συγκεκριμένα, το σύστημα αναμένεται να ξεκινήσει πιλοτικά σε επιλεγμένα νοσοκομεία από 1.6.2015 έως 31.12.2015, σε όλα τα δημόσια νοσοκομεία από 1.1.2016 έως 31.12.2016, καθώς και καθολική θέση σε ισχύ από την 1.1.2017.

Με τις προωθούμενες διατάξεις θεσπίζεται υποχρέωση για αποστολή στοιχείων διοικητικού και ιατρικού φακέλου ασθενών από τα δημόσια νοσοκομεία και τις ιδιωτικές κλινικές στην ΕΣΑΝ ΑΕ (Εταιρεία Συστήματος Αμοιβών Νοσοκομείων ΑΕ), καθώς και υποχρέωση αποστολής αρχείων κόστους νοσηλείας ασθενών από τα δημόσια νοσοκομεία. Η ΕΣΑΝ ΑΕ μεριμνά για τη συλλογή των αντίστοιχων αρχείων κόστους νοσηλείας από ιδιωτικές κλινικές.

Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου, καθιερώνεται η υποχρέωση αποστολής σε τακτική βάση αρχείων ασθενών από τον ΕΟΠΥΥ και τα υπόλοιπα ασφαλιστικά ταμεία στην ΕΣΑΝ ΑΕ.

Η ΕΣΑΝ ΑΕ θα έχει πόρους από τις υπηρεσίες που θα προσφέρει στον ΕΟΠΥΥ, τα δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία. Μ’ άλλα λόγια, θα λειτουργεί σε ανταποδοτική βάση και θα κάνει μελέτες ανάπτυξης και κοστολόγησης επί τη βάσει «διεθνώς αναγνωρισμένων συστημάτων αμοιβών (GRS) διαγνωστικά ομογενών ομάδων».

Δηλαδή ο ασθενής και η κάλυψη της δαπάνης για την νοσηλεία του δεν θα αντιμετωπίζεται με βάση τις ανάγκες της ασθένειάς του αλλά με βάση κάποια γενικευμένα διεθνή πρότυπα, που μπορεί και να προσκρούουν στην επιστημονική προσέγγιση των λειτουργών και των επιστημόνων της υγείας.

Η Εταιρεία Συστήματος Αμοιβών Νοσοκομείων Ανώνυμη Εταιρεία, η (ΕΣΑΝ ΑΕ), θα λειτουργεί, χάριν του δημοσίου συμφέροντος, καθώς αποτελεί εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρια, σύμφωνα με το νομοσχέδιο, θα υπάγεται στο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τις ΔΕΚΟ και στις ρυθμίσεις περί ανωνύμων εταιρειών, θα τελεί υπό τον έλεγχο και την εποπτεία του υπουργού Υγείας και έργο θα έχει τη δημιουργία, τη διαχείριση και επικαιροποίηση σε ετήσια βάση του Συστήματος Αμοιβών Νοσοκομείων (Σ.Α.Ν.). [Πηγή]

This entry was posted in ΕΛΛΑΔΑ, ΕΛΛΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΥΓΕΙΑ and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.