Η “Εφημερίς των Υπηρετριών “.

Απ’ το βιβλίο “ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ “ του Χάρη Σταματίου

Στα τέλη του προπερασμένου αιώνα κυκλοφόρησε στην πρωτεύουσα και η “Εφημερίς των Υπηρετριών “. Το μυστικό της εκδόσεως της εφημερίδος αυτής θα σας το ειπούμε στο τέλος του άρθρου αυτού. Επί του παρόντος θα σας περιγράψουμε την εφημερίδα: Στην πρώτη σελίδα, υπό την προμετωπίδα, αναφέρεται ως διευθύντρια και αρχισυντάκτης η Μαριγώ Καρμάδου.

Στην πρώτη σελίδα επίσης, επάνω απ’ το κύριο άρθρο υπάρχει μια ακαλαίσθητη ξυλογραφία. Παριστάνει μια υπηρέτρια με τσεμπέρι. Είναι η διευθύντρια κυρία Μαριγώ Καρμάδου. Πρόκειται περί του τύπου της υπηρετρίας της εποχής.

Το κύριο άρθρο φέρει τον τίτλο “ Αι σκέψεις μας “, εις αυτό η κ. Μαριγώ εκθέτει ενυπογράφως τις σκέψεις και τας γνώμας της περί της θέσεως των υπηρετριών εν τη κοινωνία των αναγκών των, των βλέψεών των, των συμφερόντων και των ονείρων των.

Μη δυνάμενος ν’ αποφύγω τον πειρασμό , θ’ αντιγράψω εδώ μερικάς περιόδους από το άρθρον της κ. Καρμάδου: “ Η θέσις των παρ’ ημίν υπηρετριών, γράφει, κατά τα τελευταία ιδίως έτη, σφόδρα κατέπεσε, κινδυνεύουσα μάλιστα εντελώς να καταστραφεί.

Η ΑΙΤΙΑ

“ Ημείς την λυπηράν ταύτη κατάστασιν αποδίδομεν εις τον καταπληκτικώς αυξηθέντα των εξ’ Άνδρου κατ’ έτος ερχομένων νέων υπηρετριών και την εκ της αυξήσεως ταύτης επελθούσαν ελάττωσιν των μισθών . Όταν μια υπηρέτρια λαμβάνει μόνον 20 ή έστω και 30 δραχμάς κατά μήνα, δεν δύναται να εκτελεί ευόρκως τα καθήκοντά της. Εάν μεν είναι καμαριέρα, θα σκουπίζει ατελώς, εάν είναι μαγείρισσα θα καίει τα φαγητά, εάν τέλος είναι νταντά, θα αφήνει το παιδί να σπαράζει εις τα κλάματα και αυτή θα επιδίδεται εις άλλας εργασίας “.

Προτείνει λοιπόν , πιο κάτω η κ. Μαριγώ Καρμάδου τας εξής “ αναγκαίας μεταρρυθμίσεις “:

“ Ν’ αυξηθεί ο μισθός εις 50 φράγκα μηνιαίως. Να δίδεται δις της εβδομάδος, άδεια εις τας υπηρετρίας υπό των κυριών των, να εξέρχονται εις την πόλιν, όπου συναντώσαι συγγενείς των να διασκεδάζωσι μετ’ αυτών και ούτως επανέρχονται εις την οικίαν πλήρεις νέας ζωής, προθυμότεραι δια την επίπονον εργασίαν των “.
* * *
Πηδώμεν τώρα στην δευτέραν σελίδα. Η ύλη, τα περιεχόμενα της εφημερίδος είναι άφθονα, ενδιαφέροντα, απολαυστικά.

Υπό τον τίτλον :

“ ΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ, ΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΑΙ ΜΑΣ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ “

Διαβάζουμε τας εξής αξιολόγους και σπουδαίας δηλώσεις :

“ Επειδή εις όλα μας σκοπεύομεν να είμεθα με ανοικτήν την πεποίθησιν, δηλούμεν οριστικώς ότι ανήκομεν εισ το κόμμα του κυρίου Τρικούπη,  διότι απεδείχθει ικανός πολιτικός . Ο κύριος Δηληγιάννης εκτός της ανηκούστου βλάβης , την οποίαν μας επροξένησε, οδηγήσας όλον τον στρατόν εις τα σύνορα εν μέσω χειμώνι κατά αείμνηστον εκείνην εποχήν της επιστρατείας, εκτός λέγομεν της βλάβης ταύτης, μας φαίνεται εντελώς ΑΝΙΚΑΝΟΣ προς πηδαλιούχησιν της πολιτείας . Αυτή είναι η πεποίθησίς μας. Την λέγομεν φανερά “.
* * *
Η “ Εφημερίς των υπηρετριών “ έχει και τας ειδήσεις της, ειδήσεις φυσικά επαγγελματικάς, που ενδιαφέρουν κυρίως τον υπηρετριόκοσμον: Απολαύσατε:

“ Η υπηρέτρια του εν Σύρω ειρηνοδίκου Υπερφαλαγγίων απέκτησε θυγάτριον ..καίτοι προ 4 ετών χωρισθείσα από του συζύγου της! “

Επίσης , απ τον τιτλοφόρον “ Χρονικά Υπηρετριών “ αντιγράφουμε:

“ Ειδοποιούμεν τους λιμοκοντόρους, οίτινες ενασμενίζονται να μας παίρνουν από πίσω, ότι πρέπει να παύσωσι πλέον, διότι συνεστήσαμεν επιτροπήν 7 στρατιωτών, εκ των διαφόρων σωμάτων υπό την αρχηγίαν λοχίου των ευζώνων, ήτις επιτροπή ανέλαβε να δέρει ανηλεώς πάντα κατά υπηρετριών παρεκτρεπόμενον λιμοκοντόρον “.

Δυστυχώς ο αποψινός χρόνος δεν είναι αρκετός για να περιγραφεί η περίεργη αυτή εφημερίδα του Αθηναϊκού υπηρετριόκοσμου , γι΄αυτό.

Η “ Εφημερίς των Υπηρετριών “ κυκλοφόρησε εις ένα και μόνον φύλλον! Γιατί; Μήπως δε συγκίνησε τα δουλικά της πρωτευούσης; Μήπως δεν διαβάστηκε; Ήσαν τότε οι υπηρέτριες αναλφάβητες; Τίποτα απ’ όλα αυτά. Η εφημερίδα πουλήθηκε αγρίως. Απλήστως διαβάστηκε. Δεν είδε όμως το αττικόν φως άλλο της φύλλο, για λόγους τους οποίους θα εξηγήσουμε στο τέλος της συνεχείας του παρόντος σημειώματος.

Και τώρα ας σταχυολογήσουμε τα πιο χαρακτηριστικά εκ των περιεχομένων της εφημεριδούλας αυτής.

Από τη β’ σελίδα αλιεύουμε το παρακάτω τιτλοφοράκι:

ΑΙ ΥΠΗΡΕΤΡΙΑΙ ΕΝ ΤΗ ΒΟΥΛΗ

Ευχαρίστως μανθάνομεν ότι η Κυβέρνησις, κατιδούσα την ανάγκην της παρουσίας των υπηρετριών εν ταις συνεδριάσι της Βουλής, ώρισε δι’ αυτάς θεωρείον παράπλευρον του των διπλωματών. Ευχαριστούμε την Κυβέρνησιν δια την ευγενή αυτής μέριμναν υπέρ ημών και χαίρομεν, διότι μας έθεσαν πλησίον των κ.κ. Διπλωματών, οίτινες τοσαύτως αείποτε μας παρέχουσι συμπαθείας.

Φυσικά και πρόκειται περί αρλούμπας ή ενδομύχου πόθου. Γιατί ασφαλώς, παρά τα χάλια του Κοινοβουλίου, καμία Κυβέρνησις δεν θα έβαζε πλάϊ – πλάϊ στη Βουλή τα δουλικά με τους κ.κ. διπλωμάτας.
* * *

Αλλά και για τις παραμάνες ενδιαφερόταν το όργανο αυτό του υπηρετόκοσμου.

Γιατί όχι ; Δεν έχουν ψυχή οι καϋμένες οι παραμάνες; Δεν ήσαν κι’ αυτές “ καταδυναστευόμεναι “; Δε βρισκόντουσαν σε ξένα χέρια ; Δεν επρόσφεραν υπηρετούσαι τους κυρίους των και το αίμα τους και το γάλα τους;

Ιδού λοιπόν, ένα σχετικό με τις παραμάνες τιτλοφοράκι:

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ

Παραμάνα με γάλα αφθονώτατον, ( έχει τόσο πολύ, ώστε το πωλεί προς 2 δραχμάς την οκά), ζητεί μωρόν δια να θηλάζει.
* * *
Εν Κυπαρυσσία, αι υπηρέτριαι διωργάνωσαν διαδήλωσιν κατά του δημάρχου, διότι ούτος κακομεταχειρίζετο την παρ’ αυτώ υπηρετούσαν παραμάναν!
* * *
Και ποίημα όμως για τις παραμάνες δημοσιεύεται στο πρώτο και τελευταίο φύλλο της “ Εφημερίδος των Υπηρετριών “.

Τους στίχους του ποιήματος δεν τους έχει γράψει υπηρέτρια ..θεραπεύουσα συν τοις άλλοις και τας..Μούσας. Το έχουν πάρει δανεικό από την συλλογήν του αειμνήστου Σουρή.
Ι

δού το σχετικόν κείμενον:

ΟΙ ΠΑΡΑΜΑΝΕΣ

Το κατωτέρω ωραίον ποίημα λαμβάνομεν εκ του τετάρτου τόμου των ποιημάτων του προσφιλούς μας κυρίου Σουρή. Εάν θέλετε κύριε Σουρή, να συνεργάζεσθε εις την “ Εφημερίδα των Υπηρετριών “, περάστε από το γραφείον μας δια τας περαιτέρω συνεννοήσεις..

Ψηλός περιβολάρης
όλος δροσιά και χάρις
με δυο κοντές νταρντάνες
και νέες παραμάνες
εργολαβεί με γλύκα
και τις τρατάρει σύκα.
* *
Κοντά ο γάϊδαρός του
ψαρής αρσενικός
και ως ο κύριός του
πολύ ερωτικός,
το κόρτε ο καϋμένος
κυττάζει φορτωμένος.
Ο κύριος τον δέρνει,
αλλά δεν παύει η γρίνια,
και τέλος δρόμο παίρνει
και ρίχνει τα κοφίνια.
* *
Και μεσ’ σ’αυτή τη φούρια
οι δύο παραμένες
σουφρώνουν δυο αγγούρια
και λίγες μελιτζάνες.

Δεν ξέρουμε αν ο μακαρίτης ο Σουρής πέρασε απ’ τα γραφεία της εφημερίδος για τα περαιτέρω . Πάντως προσέφερε κι’ αυτός τον “ οβολόν “ του για να εκδοθεί το φύλλον ευπρόσωπον .

Καλό σας μεσημέρι, να είστε όλοι καλά ……Κ.Κ.- [http://www.lidoriki.com/, http://pisostapalia.blogspot.com/2018/11/blog-post_15.html

Advertisements
This entry was posted in ΕΛΛΑΔΑ, ΕΛΛΑΣ, ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ and tagged , , , , . Bookmark the permalink.