Στέγαστρο Γυμνασίου στην Αρχαία Μεσσήνη

Τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί για την υλοποίηση του έργου κατασκευής του μεταλλικού στεγάστρου του Γυμνασίου στην Αρχαία Μεσσήνη υποδεικνύει με χθεσινό έγγραφό της η Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας, καθώς απαιτείται η “απόσπαση και μετακίνηση αρχαίων οικοδομικών καταλοίπων” από τη βορειοανατολική γωνία του μνημείου.

Στο συγκεκριμένο έγγραφο, ειδικότερα, τονίζεται ότι ο αρχαιολογικός νόμος επιτρέπει την απόσπαση των αρχαίων οικοδομικών καταλοίπων, “υπό την προϋπόθεση της τήρησης των ακόλουθων όρων:

“α) Θα προηγηθεί η ολοκλήρωση της ανασκαφικής έρευνας σε όλα τα σημεία όπου απαιτούνται επεμβάσεις επί των αρχαίων οικοδομικών καταλοίπων, όπως επί του αγωγού, των χώρων μεταξύ της ΒΑ γωνίας των στοών και του εξωτερικού αναλημματικού τοίχου και των χώρων που εκτείνονται παράλληλα με την εσωτερική πλευρά της ευθυντηρίας των στοών. Παράλληλα με τις ανασκαφικές εργασίες -και όπου κρίνεται απαραίτητο-, θα λαμβάνονται μέτρα ενίσχυσης και προστασίας του μνημείου. Ολες οι ανασκαφικές και διερευνητικές εργασίες θα τεκμηριωθούν πλήρως (ανασκαφικό ημερολόγιο, σχεδιαστική και φωτογραφική αποτύπωση κ.λπ.) από το επιστημονικό προσωπικό της ΕΦΑ Μεσσηνίας.

β) Θα πραγματοποιηθεί η μετακίνηση των καλυπτηρίων πλακών του αγωγού και η προσωρινή τους τοποθέτηση πλησίον του μνημείου και εντός του εργοταξιακού χώρου, χωρίς να παρεμποδίζεται η ομαλή κατασκευή του μεταλλικού στεγάστρου ή η διέλευση των επισκεπτών του αρχαιολογικού χώρου. Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής της θεμελιολωρίδας οπλισμένου σκυροδέματος, οι καλυπτήριες πλάκες θα επανατοποθετηθούν στη θέση τους εδραζόμενες πάνω στη θεμελιολωρίδα οπλισμένου σκυροδέματος.

γ) Θα αποσπασθούν τα πλευρικά τοιχώματα του αποχετευτικού αγωγού σε μήκος περίπου 11,50 μ. και σε ανάλογο ύψος, ώστε να είναι εφικτή η κατασκευή της θεμελιολωρίδας ύψους 1 μ. Σε περίπτωση που καταστεί εφικτό να παραμείνουν στη θέση τους οι κατώτεροι λίθοι των πλευρικών τοιχωμάτων του αγωγού, τότε, μεταξύ αυτών και της βάσης της θεμελιολωρίδας, θα παρεμβληθεί γεωΰφασμα. Οι λίθοι που θα προκύψουν από την αποδόμηση των πλευρικών τοιχωμάτων του αγωγού θα στοιβαχθούν εντός λάκκου, πλησίον της ανατολικής στοάς, θα καλυφθούν με γεωΰφασμα και θα καταχωθούν.

δ) Θα αποδομηθούν οι λιθόκτιστες αντηρίδες που έχουν προσαρτηθεί στον τοίχο της ανατολικής στοάς, καθώς και οι απαιτούμενες λιθόπλινθοι της ορθογώνιας κόγχης εξωτερικά της ανατολικής στοάς, που εμπίπτουν στο εύρος της θεμελιολωρίδας οπλισμένου σκυροδέματος. Θα ληφθεί μέριμνα και κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι πεσσόσχημες αντηρίδες να επανατοποθετηθούν στην εξωτερική όψη της ανατολικής στοάς και οι λιθόπλινθοι να επανατοποθετηθούν στην αρχική τους θέση, καλύπτοντας εν μέρει την πεδιλοδοκό οπλισμένου σκυροδέματος. Οι υπόλοιποι λίθοι που θα προκύψουν από την αποδόμηση θα καταχωθούν πλησίον της ανατολικής στοάς του Γυμνασίου.

ε) Θα αποδομηθεί ο εγκάρσιος τοίχος που παρεμβάλλεται μεταξύ του τοίχου της ανατολικής στοάς και του ανατολικού σκέλους του αναλημματικού τοίχου στη ΒΑ γωνία του Γυμνασίου. Οι λίθοι που θα προκύψουν από την αποδόμηση θα καταχωθούν πλησίον της ανατολικής στοάς του Γυμνασίου.

στ) Θα αποκοπούν με τη μέθοδο της αδιατάρακτης κοπής οι προεξοχές των λίθων της ευθυντηρίας της βόρειας και της ανατολικής στοάς προς το εσωτερικό των στοών.

ζ) Κατά τη διάρκεια όλων των παραπάνω εργασιών και όπου κριθεί απαραίτητο, θα ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα ενίσχυσης και προστασίας του μνημείου.

Όλες οι εργασίες θα τεκμηριωθούν αρχαιολογικά από το επιστημονικό προσωπικό της ΕΦΑ Μεσσηνίας”. Πηγή: Eleftheria Online. Ανασκαφή

This entry was posted in ΕΛΛΑΔΑ, ΕΛΛΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ and tagged , , , . Bookmark the permalink.